Umowa ubezpieczenia OC- Kiedy możesz ją wypowiedzieć?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów. Każdy kto posiada pojazd zobowiązany jest do zawarcia takiej umowy. Powinna zostać podpisana najpóźniej z dniem rejestracji pojazdu mechanicznego, ale nie później niż w momencie, w którym wprowadzamy pojazdu do ruchu.

Kończy się okres ubezpieczenia? Chcesz zmienić ubezpieczyciela?

Masz możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na koniec okresu jej trwania. Warunkiem jest, aby takie wypowiedzenie zostało złożone na piśmie do zakładu ubezpieczeń, ale nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta. W przypadku nie powiadomienia zakładu ubezpieczeń o rezygnacji z ubezpieczenia zostanie zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy. Zakład obowiązkowo musi potwierdzić na podstawie dokumentu umowy jej zawarcie w terminie 14 dni. Zobowiązuje się również do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres, ale nie później niż na 14 dni przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia. Informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres muszą zawierać wysokość składki, pouczenie o możliwości zmiany jej wysokości jeżeli nastąpią okoliczności mające wpływ na wysokość składki, możliwość wypowiedzenia umowy przez ubezpieczonego, jego terminach i skutkach, a także jego braku. Ubezpieczyciel nie zawiera kolejnej umowy ze sprzedającym w momencie nieopłacenia składki za mijający okres.

Co zrobić w sytuacji, gdy samochód ubezpieczony jest jednocześnie w dwóch zakładach ubezpieczeń?

Jeżeli wystąpi sytuacja ubezpieczenia pojazdu w tym samym czasie w dwóch zakładach ubezpieczeń z czego jedna z tych umów jest umową wznowioną automatycznie przez zakład ubezpieczeń to umowa ta może zostać wypowiedziana na piśmie (art. 28a ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Jeżeli jednak okaże się, że ubezpieczający wypowie umowę OC zakład ubezpieczeń może wymagać zapłaty składki za okres, w którym ponosił odpowiedzialność za pojazd.

Gdy zawarte zostało kilka umów ubezpieczenia OC dla tego samego pojazdu i tym samym okresem ubezpieczenia w jednym zakładzie ubezpieczeń, wtedy zakład pobiera składkę tylko za jedną umowę.

Zawierając umowę OC przed rejestracją pojazdu zobowiązani jesteśmy przedstawić na żądanie zakładu ubezpieczeń zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badań technicznych pojazdu bądź inne wymagane dokumenty (art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). W przypadku, gdy pojazd nie zostanie zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy to każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy. Druga strona umowy powinna zostać powiadomiona o tym pisemnie.

Kupiłeś samochód? W jaki sposób możesz wypowiedzieć umowę OC?

Podczas sprzedaży samochodu prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z umowy OC przechodzą na nowego właściciela. Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu jej trwania, chyba że nabywca, na którego przeszło prawo własności wypowie ją pisemnie. Wtedy umowa zostaje rozwiązana z dniem jej wypowiedzenia.

Zakład Ubezpieczeń ma prawo do wykonania kalkulacji składki ubezpieczenia zaczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, gdy posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo własności nie wypowiedział umowy ubezpieczenia. Uwzględniane są przy tym zniżki oraz zwyżki, które przysługują nabywcy w ramach aktualnej taryfy składek. Posiadacz pojazdu ma prawo do złożenia wniosku o stworzenie dla niego ponownej kalkulacji składki, a zakład ubezpieczeń musi taką kalkulację wykonać zaczynając od dnia, w którym osoba stała się posiadaczem pojazdu.

W przypadku, gdy sprzedający nie zawarł umowy ubezpieczenia OC to osoba nabywająca prawa do pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu uzyskania prawa własności do pojazdu lecz nie może zrobić tego później niż z dniem wprowadzenia go do ruchu.